รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ส่วนงานโครงการและบริการสังคมสงเคราะห์  1 อัตรา

       มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสทุกประเภทและครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้จะเน้นการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า "แด่ผู้ทุกข์ยาก& จากใจรัก ทะเบียนเลขที่ กท.752 เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 585 และเป็นองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น (2550) จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อัตราเงินเดือน  (ตามความเหมาะสม และรวมสวัสดิการอื่นๆ)  ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 น. – 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
คุณสมบัติ
1.  อายุตั้งแต่  25-30 ปี   (เพศหญิง)
2.  การศึกษาอย่างน้อย ระดับปริญญาตรี  หรือ เทียบเท่า
3.  สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้     
4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน พิมพ์เอกสารได้คล่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการสังคมสงเคราะห์ หรือที่  เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ      
6.  มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานด้านการกุศลและมีใจรักงานบริการ      

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
1035/9 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ 35
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2721-2983,081-302-3411 
Email : info@fordecthai.org,   Email : fordecjulie@hotmail.com      
www.fordecthai.org
ข่าวสารและกิจกรรม
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็ก
- เด็กขอทานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก สู่องค์กรระดับโลก
- หนังสือ
- โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
- มูลนิธิ ซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6
- มิจฉาชีพ
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
- โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY