Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  กิจกรรม
สนามเด็กเล่น...ของหนู
    
            สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม  และการเล่นของเด็กมีผลต่อการพัฒนาในทุกด้านของเด็ก  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง เครื่องเล่นสนาม แบบมีมาตรฐานและปลอดภัยเหมาะสมกับอายุเด็กและเล่นได้หลายคน สามารถช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ จิตใจสมองของเด็กให้เกิด  สร้างระเบียบวินัย การรู้จักการแบ่งบัน รอคอย มั่นใจ กล้าหาญ ตลอดจนการฝึกพัฒนาการรับรู้  ทักษะการเคลื่อนไหวและการทรงตัวให้มั่นคงด้วย
 
              การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฯ การปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดซื้ออุปกรณ์ หรือการบริจาคเครื่องเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนต่าง ๆ จากหน่วยงานและผู้มีอุปการะคุณ  จะช่วยให้โครงการสามารถสานฝันและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ  แม้สถานที่บางแห่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องถึง ปัจจุบัน

 


 

                        
กิจกรรม
- ร่วมกตัญญูเพื่อผู้ชรายากไร้ & ถูกทอดทิ้ง : เบี้ยเลี้ยง,อาหาร,รักษาพยาบาล ฯลฯ
- แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส
- เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
- เผื่อแผ่ความรัก & ปันน้ำใจ…ให้น้องตัวเล็ก
- ข้าวสาร (อาหารแห้ง)……ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- รองเท้าแตะ….เพื่อเท้าน้อง
- รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
- ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู
- ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
- สนามเด็กเล่น...ของหนู
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY