Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก


 
>>> โครงการหลัก <<<     กิจกรรมเด่น


 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ

Engine by MAKEWEBEASY