Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  กิจกรรม
โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
 
              อาหาร เป็นปัจจัยหลัก 1 ใน 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ ซึ่งจะขาดเสียมิได้  โครงการ “มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง เพื่อช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิฟอร์เด็ก 6  มีเด็กในความอุปการะอายุระหว่าง 2.5 - 6 ขวบ       กว่า 200 คน เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง บ้างกำพร้า อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด/สลัม หลายคนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขาดสารอาหารและมีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับตามวัย อนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพียงปีละ 20,000 บาท และอัตราครูพี่เลี้ยงเพียง 1 อัตรา  เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เท่านั้น  แต่มูลนิธิฯ  จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารและบริการเด็กด้อยโอกาสของศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ  250,000 บาทเศษ 
 
           เพียงบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ท่านจะสามารถเลี้ยงอาหาร แก่เด็กได้ถึงจำนวน 200 ชีวิต เด็กจะได้รับสารอาหารที่ถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้อาหารของแต่ละมื้อ  โดยท่านสามารถช่วยเหลือในนามบุคคลหรือนิติบุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบสถาปนาหน่วยงาน วันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันทำบุญ  กิจกรรม CSR.    เป็นต้น  

           ดุจหนึ่ง “ลูกเขา...เราเลี้ยง”  น้ำใจจากท่านสามารถช่วยให้ผู้ปกครองลดความวิตกเกี่ยวกับบุตรหลานระหว่างวัน ทำให้ตนเองสามารถประกอบอาชีพ ทำหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด บุตรหลานจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง เสี่ยงต่อภัยอันตรายต่าง ๆ  เด็กจะได้การดูแลด้วยความรักและความอบอุ่น อิ่มท้อง  ทำให้ครอบครัวของผู้ทุกข์ยากมีความเข้มแข็งขึ้นและช่วยลดระดับปัญหาของเด็กในสังคมไทยได้ระดับหนึ่งความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก และแบ่งปันความอิ่ม เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต อย่างมีพัฒนาการในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม และด้านสติปัญญา  เงินบริจาค-สิ่งของทุกชิ้น และ/หรืออาหารทุกจาน มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก
 
โลโก้มูลนิธิฯ           มูลนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมช่วยเหลือ  “โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง” เพียง 2,000 บาท หรือ โครงการนม...เพื่อน้องที่น้องหิว กองทุนละ 500 บาท  การอุปการะเด็กให้มีอนาคตช่วยเหลือเดือนละ 900 บาท  หรือสมทบทุนตามแต่เห็นสมควร

 
กิจกรรม
- ร่วมกตัญญูเพื่อผู้ชรายากไร้ & ถูกทอดทิ้ง : เบี้ยเลี้ยง,อาหาร,รักษาพยาบาล ฯลฯ
- แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส
- เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
- เผื่อแผ่ความรัก & ปันน้ำใจ…ให้น้องตัวเล็ก
- ข้าวสาร (อาหารแห้ง)……ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- รองเท้าแตะ….เพื่อเท้าน้อง
- รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
- ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู
- ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
- สนามเด็กเล่น...ของหนู
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY